خطی مشی کیفیت

آزمایشگاه رایا سنجش ایرانیان فعال در حوزه صحه گذاری اتاق تمیز در صنایع داروسازی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و بیمارستانی و خودرو و مخابرات، از طریق این بیانیه سیستم مدیریت كیفیت مستقر شده در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 : 2017 را به رسمیت شناخته و به صراحت اعلام میدارد كه آزمایشگاه آزمون و كاركنان آن از هرگونه فشار نابجای داخلی و یا خارجی كه تأثیر منفی بر كیفیت نتایج آزمایشگاه می گذارد، رها می باشند و این آزمایشگاه كلیه فعالیت های خود را با تأكید بر حفظ
اسرار و بدون تبعیض و به صورت كامل و بر طبق اصول حرفه ای انجام می دهد. حفاظت از اموال و اطلاعات محرمانه مشتریان جزء قوانین اولیه این آزمایشگاه می باشد.
مدیر ارشد و مدیر كیفیت مسئول استقرار سیستم مدیریت كیفیت و برآورده سازی الزامات ISO/IEC17025:2017 بمنظور حصول
اطمینان از اجرای صحیح آزمون ها در این آزمایشگاه می باشند. كلیه كاركنان آزمایشگاه ملزم به پیروی از الزامات استانداردISO/IEC 17025 : 2017 در قالب روش های اجرایی و دستورالعمل های داخلی آزمایشگاه می باشند.
مدیریت ارشد،متعهد می گردد منابع لازم به منظور استقرار این استاندارد را فراهم نموده و پیروی از نظامنامه كیفیت آزمایشگاه برای كلیه كاركنان سازمان الزامی می باشد.
با امید به بهبود کیفیت مستمر ارائه خدمات خویش بر آن هستیم تا ضمن ارائه خدمات موثر در پاسخگویی به نیاز مشتریان عمل نماییم.
این آزمایشگاه در راستای حرکت در جهت خط مشی خویش با تنظیم اهداف ذیل تلاش درراستای تحقق خط مشی كیفیت را آغاز نموده است.

اصول فوق به عنوان راهکار اصلی در آزمایشگاه رایا سنجش ایرانیان اعلام می گردد و از کلیه کارکنان محترم تقاضا می‌شود تمامی تلاش خود را در جهت حرکت در این مسیر  به کار گیرند.

 

با آرزوی تحقق اهداف عالی آزمایشگاه

شقایق رمضان

۱۳۹۹/۰۲/۳۰